Absolutism And Relativism Essayscorer

Pred týždňom sme písali o tom, ako prebieha zavádzanie elektronických zdravotných kariet v Nemecku, kde ju pacienti pri návšteve musia povinne vytiahnuť z vrecka od januára 2014. Zatiaľ môžeme len pozorovať, ako sa Nemcom bude v praxi s povinnými elektronickými zdravotnými kartami dariť, no nie dlho. Podľa harmonogramu implementácie programu eHealth by do decembra 2015 mali byť na Slovensku vydané elektronické preukazy poistenca všetkým poistencom zdravotných poisťovní a do januára 2016 budú všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinní v praxi začať používať Národný zdravotný informačný systém.

Čo sa doteraz už v rámci programu eHealth spravilo? K čomu sme sa v jeho rámci zaviazali do budúcnosti? Sme na takéto rozsiahle zmeny systému pripravení? Aký je zmysel celého projektu a čo sa od neho očakáva? Čo prinesie do každodennej praxe? Kde sa skrývajú jeho najväčšie úskalia? A v čom sa náš návrh líši od toho nemeckého?

Program eHealth

Podľa slov oficiálneho informačného portálu ezdravotnictvo, obsahom Programu implementácie eHealth je pripraviť a do praxe uviesť elektronické zdravotníctvo na národnej úrovni. Jeho nosným rámcom je zákon č. 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Celý balík v sebe skrýva niekoľko projektov.

V skratke, v jeho prvej fáze je to zavedenie projektu Elektronické služby zdravotníctva, v rámci ktorého je okrem iného zahrnutá prevádzka Národného portálu zdravia a vytvorenie nevyhnutných integrovaných systémov na výmenu informácií. Druhú fázu predstavuje projekt Národný zdravotný informačný systém, ktorý má za cieľ integrovať informačné systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s Národným zdravotným informačným systémom. Až po zvládnutí týchto krokov bude môcť  totiž samotná elektronická zdravotná knižka plniť svoj účel a nebude len predraženým doplnkom našich peňaženiek. Cieľom celého projektu je to, aby sa na jej čipe nachádzali komplexné informácie o našej zdravotnej minulosti, čo  má zefektívniť a uľahčiť prácu profesionálom starajúcim sa o naše zdravie.

Čo sa skrýva pod pojmom elektronická zdravotná knižka

Elektronická zdravotná knižka je súbor najdôležitejších údajov vybraných zo zdravotnej dokumentácie pacienta v elektronickej podobe. Vzniká tak, že vybrané údaje zo zdravotnej dokumentácie osoby vedenej u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú zasielané do Národného zdravotníckeho informačného systému. Mala by teda na jednom čipe skrývať všetky zdravotné karty vedené rôznymi špecialistami a ešte omnoho viac. Cieľom je predovšetkým efektivizácia, teda koncentrovanie všetkých podstatných údajov o zdravotnom stave pacienta na jednom mieste, pričom bude mať osoba, ktorá tieto informácie potrebuje, k nim rýchly prístup. Týmto by sa malo docieliť šetrenie v rámci systému, nakoľko sa tak predíde opakovaným vyšetreniam toho istého druhu viacerými lekármi. A v neposlednom rade, okamžitý prístup ku komplexným informáciám môže lekárom pomôcť zachrániť nejeden život.

Po ukončení projektu by sa papierové zdravotné karty mali stať minulosťou a ak by občan potreboval údaje v papierovej podobe, bude si jej obsah jednoducho môcť vytlačiť.
Používanie elektronickej zdravotnej knižky bude zo zákona povinné. Odráža to náš systém zdravotného poistenia, ktorý ja takisto povinný, pričom to bude platiť aj pre súkromné zdravotné poisťovne.

Čo bude uložené na jej čipe a ako sa tam tieto informácie dostanú

Zjednodušene povedané, ak si predstavíme všetky zdravotné karty od všetkých doktorov v elektronickej podobe, dostaneme elektronickú zdravotnú knižku. No tu jej rozsah zďaleka nekončí. Na začiatku treba samozrejme identifikovať vlastníka knižky. Identifikačné údaje ako meno, dátum narodenia či rodinný status na informácie o rodinných príslušníkoch budú v osobitnej časti. Druhú časť budú tvoriť zákonom predpísané klinické údaje. Ide najmä o údaje z preventívnych  prehliadok, vyšetrení, pobytov v nemocnici, odporúčaní na odborné  vyšetrenia od všeobecného lekára či dokonca záznamy od zubára, očkovací preukaz alebo „elektronický recept“, ktorý si pracovník v lekárni automaticky načíta z čipu knižky.

Koncentrovať všetky tieto informácie na jednom mieste nie je jednoduchá úloha. Istá časť údajov sa na ne dostane automaticky z informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poisťovní a sú to údaje, ktoré tieto inštitúcie už majú. Nejedná sa tu o malé množstvo inštitúcií, okrem zdravotných poisťovní a internistov, sem treba pripočítať ešte špecializované ambulancie, lekárne, laboratória či nemocnie. Na tom, ako sa zvládne táto fáza záleží z veľkej časti úspešnosť celého projektu.

Nové údaje, ktoré vzniknú po zavedení knižiek, budú mať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinnosť na ňu uložiť.  Pričom každý zdravotný záznam v elektronickej zdravotnej knižke bude podpísaný elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka, ktorý tento záznam vytvoril. Takto bude možné vystopovať pôvod informácie.

Zaujímavosťou je možnosť, ktorú poskytuje zákon, a to oprávnenie pacienta vykonávať v elektronickej zdravotnej knižke vlastné záznamy. Predstavte si napríklad, že vás niekoľko dní po sebe trápila silná migréna. Načítate si svoju elektronickú zdravotnú knižku a jednoducho to tam zaznačíte. Pri najbližšej návšteve to tam váš lekár okamžite nájde.

Kto všetko si môže „otvoriť“ moju zdravotnú knižku a čo k tomu potrebuje

Zdrojom obáv je otázka, kto všetko a ako sa môže k záznamom o zdravotnom stave pacienta dostať. Keď vezmeme do úvahy rozsah informácii, ktoré knižky v sebe skrývajú, nie je táto obava úplne neodôvodnená. Informácie o návštevách psychológa či prekonaných chorobách alebo nebodaj o podstúpených interrupciách, by mohli byť veľmi ľahko zneužité, a to s bolestivými následkami. Preto je úprava prístupu k údajom kľúčovou otázkou.

V prípade Nemecka je bezpečnosť zabezpečená pomocou systému dvojitej elektronickej autorizácie spojenej s udelením súhlasu. Sprístupniť údaje je v Nemecku  možné len za súčasného vloženia elektronickej karty a preukazu profesionálneho poskytovateľa zdravotných služieb do čítačky elektronických kariet pridelenou zdravotnou poisťovňou. Navyše musí svoj súhlas so sprístupnením údajov pacient potvrdiť zadaním PIN kódu. Osobitne sú upravené akútne prípady ohrozenia života. Vtedy je možné sprístupniť niektoré údaje, ako napríklad krvnú skupinu alebo alergie, čisto použitím elektronickej karty bez preukazu lekára a bez zadania kódu pacientom.

Na Slovensku bude autentizácia iba zo strany pacienta, a to pomocou eID alebo elektronického preukazu poistenca. Teda ako stanovuje zákon „zdravotníckemu pracovníkovi sa poskytujú údaje z elektronickej zdravotnej knižky po vložení preukazu poistenca s elektronickým čipom osoby do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.“ Pacient príde do ambulancie, podá lekárovi svoju elektronickú knižku, lekár ju vloží do špeciálne na tento účel vytvoreného zariadenia, a voila, celú jeho zdravotnú minulosť má ako na dlani. Zdravotným pracovníkom, ako je tomu u kolegov Nemcov, nebudú pridelené žiadne preukazy a pri vstupe do systému sa nimi nebudú musieť autorizovať. Na jednej strane, to možno považovať za jednoduchší systém. Avšak týmto zjednodušením“ sme sa pripravili aj o jeden podstatný bezpečnostný prvok, pomocou ktorého sa dá zabezpečiť, aby do systému vkladali informácie a mali prístup len skutočne na to povolené osoby.

Na rozdiel od Nemcov sme však zaviedli jednu novinku, a to kategorizáciu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, podľa ktorej sa určí, kto bude potrebovať  pre prístup k informáciám na elektronickej zdravotnej knižke súhlas pacienta a kto sa k nim dostane i bez neho. Zákon zavádza štyri kategórie, pričom v prvej je internista, v druhej ostatní lekári špecialisti, v tretej revízni lekári a v poslednej lekárnici v lekárňach.

V Nemecku je súhlas potrebný okrem osobitných prípadov vždy. U nás bude platiť, že zdravotníckemu pracovníkovi sa poskytnú údaje z elektronickej zdravotnej knižky po vložení preukazu poistenca s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – čiže, ak preukaz do čítačky nevložíte, k údajom sa nedostane. Iba všeobecný lekár nebude potrebovať váš súhlas na prístup k údajom. Napokon nie je to odlišné od súčasnej situácie, kedy  všeobecný lekár  nepotrebuje váš súhlas ani na to, aby si prezeral vašu papierovú dokumentáciu. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti z ostatných kategórií súhlas pacienta pre prístup k informáciám z knižky potrebovať budú. Súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky sa bude dávať zadaním bezpečnostného kódu po vložení preukazu poistenca s elektronickým čipom do prístroja na to určeného.

Ďalším mechanizmom, ktorý sa má postarať o bezpečnosť údajov pacientov, je oddelenie klinických a identifikačných údajov občanov, pričom prepojenie medzi nimi je individuálne šifrované.

Každodenná prax a čo sa na nej zmení


Mnohí sa obávajú straty kontroly nad ich citlivými údajmi a toho, kto všetko si bude môcť tieto dáta vymieňať. Predsa len, všetky informácie o zdravotnom stave osoby budú koncentrované na jednom mieste a prístupné jednoducho pomocou načítania čipu na elektronickej zdravotnej knižke.

Treba si však uvedomiť, že výmena informácii o zdravotnom stave pacientov, a to dokonca v menej zabezpečenej forme, prebiehala vo veľkej miere aj teraz.  Napríklad váš všeobecný lekár mal prístup k vašej zdravotnej dokumentácii, vrátane dokumentácie od iných lekárov, čiže eHealth tento stav nezmenil. Lekári si mohli vymieňať zdravotnú dokumentáciu o pacientoch, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti mali svoje informačné systémy, v ktorých mali vaše elektronické zdravotné záznamy. Tieto informačné systémy boli pripojené na internet, čo predstavuje neporovnateľne väčšie riziko. Ambulantný lekár si mohol elektronicky objednať laboratórne vyšetrenia. A nakoniec, zdravotné poisťovne centralizovane zhromažďovali informácie o poskytnutej zdravotnej starostlivosti svojim poistencom a ich revízni lekári mali k týmto informáciám prístup. V istom zmysle sa bezpečnosť týchto dát iba posilní a vytvorí sa pre ňu jednotný rámec.

Informačný portál ezdravtonictvo opisuje niekoľko bežných situácií, pri ktorých elektronické zdravotné knižky prinesú výrazné vylepšenie. Ponúkame niekoľko z nich.

•    Váš všeobecný lekár vám chce predpísať nový liek. Potrebuje vedieť, aké lieky užívate (napr. kvôli liekovým interakciám). Pozrie sa do svojho informačného systému, kde má sprístupnené údaje z vašej EZK – tzv. medikačný záznam. Vidí, aké lieky užívate (resp. ste si vybrali z lekárne). V rámci anamnézy si overuje zistené skutočnosti a pristupuje k preskripcii.
•    Polymorbídneho pacienta (má veľa diagnóz) ošetruje celý tím zdravotníckych pracovníkov rôznych špecializácií. Každý z nich vidí (v rozsahu danom zákonom), aké vyšetrenia realizovali jeho kolegovia, aké lieky mu aktuálne predpísali, aké diagnózy mu stanovili. Preto vedia efektívnejšie postupovať v diagnostike aj liečbe a zvyšuje sa aj bezpečnosť pacienta.
•    Pri stanovení diagnózy a následnej liečby sú často potrebné výsledky laboratórnych vyšetrení (a niekedy je to veľmi súrne – napr. pri podozrení na melanóm kože). Vďaka Národnému zdravotníckemu informačnému systému a EZK sú elektronicky zaslané výsledky hneď po ukončení laboratórneho rozboru a lekár ich vidí, vy dostanete SMS notifikáciu, že už máte výsledky.
•    Zranili ste sa a hrozí vám riziko tetanu. Nepamätáte si, kedy ste boli naposledy očkovaný. Ale vo vašej EZK je záznam o vykonaných očkovaniach a tak sa možno vyhnete bolestivým injekciám.
•    Chcete získať druhý názor na poskytnutú zdravotnú starostlivosť, alebo ste zmenili svojho lekára. Umožníte inému lekárovi prístup k svojej EZK a získate jeho názor na svoju doterajšiu liečbu.
•    Ste v zahraničí, potrebujete zdravotnú starostlivosť. Lekárovi by ste mali poskytnúť základné informácie o svojom zdravotnom stave. EÚ sa zhodla na rozsahu potrebných údajov – je to tzv. pacientsky sumár, ktorý je súčasťou EZK. Problémom je jazyková bariéra (pacientsky sumár má pacient v slovenčine). Údaje v pacientskom sumári sú postavené na báze medzinárodných terminologických a klasifikačných systémoch (napr. MKCH-10, SNOMED), prostredníctvom ktorých bude možnosť automatického prekladu.


Len čas ukáže, ako bude celý systém fungovať v praxi. Jeho úspešnosť záleží od mnohých faktorov. Ak sa však implementácia elektronických zdravotných knižiek skutočne podarí, vyhliadky na sprehľadnenie, eliminovanie nepotrebných nákladov na vyšetrenie, a dokonca na záchranu životov sú viac než sľubné.Spracovala: Lenka Mišová


ZDROJE:  www.ezdravotnictvo.sk, zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme
FOTO:  freedigitalphotos.net

<< späť  


 Pošli do vybrali.sme.sk  |   Zdieľať odkaz na Facebook

 


 

На поиски вируса нужно время, которого нет ни у нее, ни у коммандера. Но, вглядываясь в строки программы и думая, какую ошибку она могла допустить, Сьюзан чувствовала, что тут что-то не. Она запускала «Следопыта» месяц назад, и никаких проблем не возникло. Могли сбой произойти внезапно, сам по. Размышляя об этом, Сьюзан вдруг вспомнила фразу, сказанную Стратмором: Я попытался запустить «Следопыта» самостоятельно, но информация, которую он выдал, оказалась бессмысленной.

Categories: 1

0 Replies to “Absolutism And Relativism Essayscorer”

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *